Taniec dla dzieci

Zajęcia taneczne Pani od tańca to regularne lekcje prowadzone od września do czerwca zgodnie z rokiem szkolnym.

Pracujemy według autorskiego programu zajęć, który jest wypadkową pracy technicznej i kreatywnej.

Nasz sposób pracy, bez względu na stylistykę zajęć, wyróżnia dwa etapy nauki związane z wiekiem: zajęcia dla dzieci od 3 do 7 lat oraz dla dzieci od 7 do 13 lat.

Bazą i główną inspiracją w naszej metodzie pracy jest taniec współczesny z szerokim spektrum stylistycznym.

Program dostosowany jest do rozwoju psychofizycznego związanego z wiekiem Dzieci, ale pozostawia sporo swobody Pedagogowi w doborze narzędzi i środków- celem jest wydobycie z Dzieci tego, co ich własne i unikatowe.

Metodyka zajęć stawia szczególnie na wypracowanie określonych umiejętności, mniej na zapamiętanie figur i póz.

 

 
 

 

Dzieci mają nabierać kompetencje niezbędne do tańca takie jak: sprawność, koordynacja, pamięć ruchowa, orientacja przestrzenna, muzykalność przy jednoczesnej własnej pracy mentalnej oraz współdziałaniu w grupie

daje to przestrzeń do tworzenia a nie tylko odtwarzania i kopiowania

Zależy nam, by dzieci:

 

W zależności od grupy wiekowej program zajęć zakłada różne składowe lekcji oraz ich proporcje.

Zobacz efekty naszej pracy!

Pokaz sceniczny na koniec sezonu artystycznego zajęć tanecznych dla dzieci

Odtwórz wideo

I. Informacje ogólne.
1. Zajęcia taneczne Pani od tańca są formą zajęć edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla dzieci,
prowadzonych w Młynie Zabierzów w Zabierzowie, ul. Rodziny Poganów 9, jako zajęcia pozaszkolne,
odpłatne, ogólnie dostępne, w roku szkolnym 2022/2023.
2. Organizatorem zajęć jest Agata Moląg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art-is Agata Moląg,
pod adresem Ujazd, ul. Różana, nr 33, 32-080, poczta Zabierzów, NIP: 5130127664, REGON: 122665222.
3. Decyzja o udziale dziecka w zajęciach tanecznych Pani od tańca jest równoznaczna z przyjęciem do
wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez Rodziców
lub Opiekunów prawnych dziecka.
4. Uczestnikami zajęć tanecznych Pani od tańca mogą być dzieci w wieku od 3 lat do 13 lat. Zajęcia odbywają
się w grupach wiekowych określonych przez Organizatora. Ilość grup oraz uczestników zajęć w grupach,
poziom zajęć, program oraz grafik są określone przez Organizatora z góry i dostępne Rodzicom i Opiekunom
dzieci.

II. Zapisy i opłaty.
1. Zapisu do udziału dziecka w zajęciach tanecznych Pani od tańca dokonuje się poprzez wypełnienie Karty
Uczestnika zajęć oraz złożenie jej Organizatorowi. Złożenie karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w zajęciach tanecznych Pani od tańca. Ilość miejsc na zajęciach jest
ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. O składzie grupy i zakwalifikowaniu dziecka do grupy decyduje
ostatecznie Organizator.
2. Po dokonaniu zapisu, a tym samym uzupełnieniu niezbędnych dokumentów, Rodzic lub Opiekun
zobowiązany jest do dokonania opłaty przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Banku
Pekao numer: 80 1240 1431 1111 0010 0821 3573 w wysokości:
● za zajęcia taneczne 1 lekcja tygodniowo 120 zł miesięcznie
● za zajęcia taneczne 2 lekcje tygodniowo 200 zł miesięcznie
3. Przy zapisie rodzeństwa promocja -10% całości wpłaty. Przy zapisie zarówno rodzica jak i dziecka na zajęcia
-10% na droższą formę. Promocje nie łączą się.
4. Poszczególne opłaty za zajęcia należy wnosić na rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie do 5.ego
dnia rozpoczynającego się miesiąca zajęć z góry!
5. W wyjątkowych przypadkach Organizator zajęć może obniżyć regularną opłatę za zajęcia w danym miesiącu.
5. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w zajęciach tanecznych Pani od tańca jest skalkulowana na
podstawie planu opracowanego na cały rok szkolny 2022/2023 oraz ilości zajęć wynikającej z tego planu (bez
względu na mniejszą lub większą ilość lekcji w poszczególnych miesiącach) nieobecność Uczestnika na
zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w
miesiącach, w których dziecko jest zapisane na zajęcia taneczne Pani od tańca.
6. Uczestnik, którego Rodzice lub Opiekunowie nie będą wnosić opłat za zajęcia taneczne w określonym w
Regulaminie czasie, może zostać nie wpuszczony na zajęcia lub wykluczony z listy Uczestników zajęć.
7. W przypadku konieczności odwołania lekcji tanecznej z winy Organizatora skutkującego nie zrealizowaniem
przez Organizatora minimalnej ilości lekcji w roku szkolnym 2022/2023 przewidzianej w planie zajęć
tanecznych, zajęcia mogą zostać odrobione w innym wskazanym przez Organizatora terminie lub
Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka może zostać wypłacony pieniężny ekwiwalent. Rozwiązanie
zostanie wskazane przez Organizatora w zależności od okoliczności i kalendarza roku szkolnego 2022/2023.
Odrabianie zajęć może mieć miejsce w ciągu całego roku szkolnego 2022/2023, jednak w przypadku
pieniężnego ekwiwalentu zostanie on wypłacony dopiero w czerwcu, po podsumowaniu całego planu zajęć
tanecznych. Plan zajęć tanecznych oraz kalendarz zajęć na rok szkolny 2022/2023 dostępny jest u
Organizatora na życzenie.
8. Rodzic lub Opiekun dziecka ma prawo wypisać dziecko z zajęć tanecznych. Tylko wtedy może ustać
obowiązek wnoszenia opłaty za zajęcia taneczne w kolejnych miesiącach. Opłata za uczestnictwo w zajęciach
jest naliczana od 1.go dnia rozpoczynającego się miesiąca zajęć tanecznych stąd rezygnacja z zajęć złożona w
jednym miesiącu ma skutek w następnym miesiącu.

III. Uczestnicy.
1. Uczestnikami zajęć tanecznych Pani od tańca mogą być dzieci w wieku od 3 lat, których stan zdrowia ogólny,
ale i w momencie rozpoczynania się zajęć pozwala na bezpieczne uczestniczenie w zajęciach, wykonywanie
ćwiczeń oraz integrację z innymi Uczestnikami zajęć. W przypadku widocznych problemów zdrowotnych u
dziecka instruktor prowadzący zajęcia ma prawo poprosić Rodzica/Opiekuna o zabranie dziecka z lekcji lub
nie wpuszczenie dziecka na lekcję.
2. Uczestnik zajęć tanecznych zobowiązany jest zachowywać czystość oraz przestrzegać ogólnie przyjętych
norm zachowania się. Uczestnik na zajęcia taneczne przychodzi w stroju oraz uczesaniu ustalonym przez
Organizatora zajęć. Uczestnik nie wnosi na salę żadnego jedzenia ani napojów oraz nie spożywa niczego
podczas trwania zajęć bez zgody instruktora prowadzącego lekcję.
3. Uczestnik zajęć tanecznych zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora, w szczególności w
zakresie wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania szacunku i
koleżeńskiego odnoszenia się do innych Uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Organizatora, w tym w szczególności sali tanecznej, w której
odbywają się zajęcia. Za wszelkie szkody dokonane przez Uczestnika zajęć tanecznych pełną
odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice lub Opiekunowie.
5. W przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad udziału w zajęciach tanecznych Pani od tańca
wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zachowanie Uczestnika zakłóca przebieg zajęć
lub naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z
zajęć bez zwrotu uiszczonych opłat.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć ani za skutki ćwiczeń
wykonywanych przez Uczestników samodzielnie, nie w obecności instruktora zajęć tanecznych.

IV. Rodzice i Opiekunowie.
1. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest informować instruktora prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia i każdej
istotnej niedyspozycji Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu
przez Uczestnika ćwiczeń lub jego bezpieczeństwo.
2. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi wygląd, strój oraz baletki i akcesoria
odpowiednie do zajęć według wskazań Organizatora oraz ponieść związane z tym koszty. Podczas zajęć
Uczestnik powinien mieć: włosy spięte, nie zasłaniające twarzy, wygodny, przylegający do ciała strój
taneczny (według obowiązującego dla całej grupy wzoru) lub inny ustalony przez instruktora grupy lub
Organizatora. Rodzic lub Opiekun zgadza się także na poniesienie kolejnych kosztów związanych z
występami lub pokazami grupy, takich jak strój, kostium, rekwizyty wskazane przez instruktora grupy.
3. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy zajęć i przedstawiciele Organizatora. Z uwagi
na komfort, oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice,
opiekunowie prawni, najbliższa rodzina) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Jeśli zaistnieje taka
konieczność Rodzic może przebywać w sali zajęć tylko za zgodą instruktora i/lub Organizatora zajęć.
Postanowienie nie dotyczy specjalnie wyznaczonych pokazów dla gości lub wydarzeń otwartych
Organizatora.
4. W przypadku chęci wypisania dziecka z zajęć tanecznych Pani od tańca, Rodzic lub Opiekun prawny
Uczestnika powinien wysłać pisemną prośbę na adres mailowy Organizatora: kontakt@paniodtanca.pl przed
rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego. W innym przypadku, bez względu na frekwencję dziecka
(np. nieobecności Uczestnika na zajęciach) zostanie naliczana opłata za kolejne miesiące, wynikająca z ciągłej
obecności Uczestnika na liście Uczestników zajęć tanecznych Pani od tańca.
5. Rodzic lub Opiekun dziecka, zgłaszając dziecko na zajęcia taneczne Pani od tańca wyraża zgodę na
fotografowanie podczas lekcji, pokazów, wydarzeń regularnych i cyklicznych oraz na udostępnianie
wizerunku dziecka w mediach społecznościowych Organizatora i materiałach drukowanych Organizatora, w
celach archiwalnych i promocyjnych.
V. Ochrona danych osobowych
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Agata Moląg prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Art-is Agata Moląg, pod adresem Ujazd, ul. Różana, nr 33, 32-080, poczta Zabierzów,
NIP: 5130127664, REGON: 122665222.

2. Rodzic lub Opiekun poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie udostępnia Organizatorowi:
a) dane osobowe dziecka obejmujące jego imię i nazwisko, wiek, informacje o stanie zdrowia;
b) swoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
6. Rodzic lub Opiekun poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wskazanych w punkcie 1 przez Organizatora w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć
tanecznych Pani od tańca i zapewnienia w nich udziału zgłoszonemu dziecku. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez
Organizatora.
7. Rodzic lub Opiekun prawny może w każdej chwili uzyskać dostęp do udostępnionych danych osobowych i
żądać ich poprawienia i zmiany lub usunięcia w przypadku wypisania dziecka z zajęć.
8. Rodzic lub Opiekun poprzez wypełnienie Karty Uczestnika (oświadczenia dla Organizatora zajęć tanecznych)
oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 są prawdziwe i pochodzą od Rodzica lub
Opiekuna prawnego (wskazana osoba jest źródłem danych osobowych).

Informacje w ramach obowiązku wynikającego z sygnowanego przez Unię Europejską Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.:
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ART-Is Agata Moląg, ul. Różana 33, 32-080 Ujazd, gmina Zabierzów,
Nip: 5130127664, pod nazwą której prowadzi swoją działalność gospodarczą Agata Moląg, organizująca aktywności także jako
Pani od tańca.
Kontakt:
e-mail: kontakt@paniodtanca.pl
telefon: +48 530-555-757
adres korespondencyjny:
Art-Is Agata Moląg
ul. Różana 33
32-080 Ujazd, Zabierzów
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane są w celach kontaktowych, informacyjnych, włączając w to
wysyłanie ofert dotyczących prowadzonej przez firmę działalności kulturalnej i artystycznej. Korespondencja jest kierowana do
stałych lub okazjonalnych klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych
otrzymywaniem ofert i propozycji.
Jak długo przetwarzamy Państwa dane:
Dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą
Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@paniodtanca.pl lub pisemnie (w przypadku
zgód do pisemnie sporządzonych i podpisanych regulaminów zajęć dla dzieci).
Jakie Państwo posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

Utanecznienie

Zajęcia dla Dzieci od 3 do 6 lat.

Utanecznienie to zajęcia wprowadzające w świat tańca i pojęcia “języka ruchu”.

Ich zadaniem jest z jednej strony usprawnianie ciała i nabranie nawyku regularnego ćwiczenia, a z drugiej oswajanie Dziecka z samą strukturą zajęć, praca na odpowiednim poziomie skupienia i podążanie na instruktorem, jego poleceniami, grupą.

Podczas zajęć Dzieci uczą się współpracy, ale zaczynają też nabierać autonomii i pewności siebie poprzez indywidualną pracę nad kontrolą swojego ciała.

Naszą bazą jest taniec współczesny i balet, ale zajęcia czerpią z różnych technik ruchu, także gimnastyki, pilatesa, jogi, akrobatyki. 

Wyposażamy Dzieci w szerokie kompetencje potrzebne do tańca i niezbędne w ogólnym rozwoju.

 

Z jakich elementów składają się nasze lekcje utanecznienia?

Małe tancerki ćwiczą w baletkach i specjalnie uszytych strojach.

W połowie roku odbywa się lekcja otwarta dla Rodziców, Przyjaciół i Gości, którzy chcą zobaczyć jak Dzieci pracowały w pierwszym semestrze i czego się nauczyły. W drugim semestrze grupy opanowuję choreografię prezentowaną na pokazie scenicznym wieńczącym rok szkolny.

Zobacz relację foto z lekcji otwartych

taniec współczesny

To zajęcia dla dzieci od 7 do 12-stu lat w podziale na grupy wiekowe.

Program dla Dzieci 7-12 lat ma być wstępem do profesjonalnej edukacji tanecznej w zakresie tańca współczesnego, a szerzej ma dawać techniczną bazę i przygotowywać ciało w kierunku pracy scenicznej. Poza umiejętnościami związanymi z techniką tańca współczesnego, zajęcia będą zawierały ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, koordynacyjne, umuzykalniające, baletowe oraz zadanie kreatywne, improwizacyjne, ekspresyjne.

Program jest bardziej intensywny niż do tej pory- dla wszystkich grup zakłada zajęcia dwa razy w tygodniu plus dodatkowe warsztaty odbywające się cyklicznie. Poza praktyką na sali istotne będzie też inne doświadczanie tańca- bycie odbiorcą i widzem. Kontakt ze spektaklami tanecznymi, filmami, wystawami oraz rozmowy o ruchu i bogactwie jego ujęć będą ważnym elementem w rozwoju świadomości i wrażliwości uczestników zajęć. W szerszym kontekście jest to niezwykle istotna część edukacji artystycznej  niezbędnej wciąż niestety luką edukacji w ogóle.

Zajęcia są adresowane do Dzieci przejawiających zainteresowanie tańcem oraz posiadających predyspozycje w tym kierunku, a także do zaangażowanych Rodziców gotowych towarzyszyć i kibicować swoim Dzieciom w rozwijaniu pasji, świadomie nadając jej tor. 

Zobacz jakie były nasze początki!

Pokaz sceniczny na koniec sezonu artystycznego zajęć tanecznych dla dzieci

Odtwórz wideo

tak wyglądają nasze zajęcia