cennik

 

GRUPY TANECZNE DZIECIĘCE – opłata miesięczna

zajęcia taneczne 1x w tygodniu                          – 125 zł 

zajęcia taneczne 2x w tygodniu                          – 210 zł

zajęcia w hamaku (aerial) 1x w tygodniu                  – 140 zł

 

Opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci są stałe, w każdym miesiącu takie same. Opłaty za zajęcia hamakowe są uzależnione od kalendarza i wyliczane proporcjonalnie. Podana cena miesięczna to cena za 4 lekcje (miesiąc regularny).

ZAJĘCIA REGULARNE DLA DOROSŁYCH – opłata miesięczna przy 4 lekcjach (regularny miesiąc)*

Joga początkująca                             – 150 zł

Joga średniozaawansowana                     – 150 zł

Joga zaawansowana                           – 150 zł

Joga open poranna                            – 125 zł

Zdrowy kręgosłup                             – 140 zł

BODYART                                    – 165 zł (limit osób)

Taniec współczesny                            – 140 zł (limit 8 osób)

Trening poranny                               – 120 zł

Aerial poranny                                – 140 zł 

Aerial trening                                  – 165 zł (limit osób)

A PONIEWAŻ CHCEMY WZMACNIAĆ WAS W DĄŻENIU PO WIĘCEJ, MAMY PROMOCJE NA KOLEJNE ZAJĘCIA:

Rodzic i Dziecko chodzący na różne zajęcia otrzymują – 10% na droższą formę! 

Rodzeństwo chodzące na zajęcia także otrzymuje -10% na drugą/droższą formę!

Promocje nie łączą się ze sobą. O szczegóły pytaj Organizatora. 

Regulamin jest ważny.
Poznaj zasady na jakich współpracujemy
z Uczestnikami zajęć.

I. Informacje ogólne.

1. Zajęcia według aktualnego grafika odbywają się w Młynie Zabierzów w Zabierzowie, ul. Rodziny
Poganów 9, jako zajęcia stałe, regularne, odpłatne, przeznaczone dla osób w różnym wieku.
2. Organizatorem zajęć jest Agata Moląg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art-is Agata Moląg,
pod adresem Ujazd, ul. Różana, nr 33, 32-080, poczta Zabierzów, NIP: 5130127664, REGON: 122665222.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i
zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez każdego z Uczestników.
4. Uczestnikami zajęć może być każda pełnoletnia, zgłoszona osoba na konkretne zajęcia.
5. Zajęcia odbywają się w stałej grupie, określonej ilościowo przez Organizatora zajęć, raz w tygodniu , według
grafika udostępnionego publicznie przez Organizatora. Odbywają się w okresie wrzesień 2022 – czerwiec
2023, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały ten czas w miarę dostępności miejsc w grupie. O zgłoszeniach i
trybie naboru decyduje Organizator zajęć.
6. Ewentualne odstępstwa od regulaminu są możliwe na indywidualną prośbę Uczestnika, uzasadnioną, znaczącą
i możliwą do zrealizowania z punktu widzenia Organizatora.

II. Zapisy i opłaty.
1. Zapisu na zajęcia dokonuje się przez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego. Aby uczestnik został
wpisany do grupy musi otrzymać potwierdzenie od Organizatora. i na tej podstawie jest proszony o dokonanie
wpłaty . Ostatecznie osoba zgłoszona staje się Uczestnikiem zajęć po dokonaniu wszystkich wymienionych
formalności. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. O składzie grupy i
przebiegu zapisów decyduje Organizator.
2. Wpłaty, od momentu w którym Organizator potwierdzi wpisanie osoby zgłoszonej do grupy, dokonywane są
na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Banku Pekao numer: 80 1240 1431 1111 0010 0821
3573
3. Opłata za zajęcia zbierana jest tylko w jednej opcji: miesięcznej, z góry, co oznacza opłatę za dany miesiąc
wnoszoną od 1. do 5. dnia miesiąca, za rozpoczynający się miesiąc. Obowiązek opłaty zostaje nałożony na
Uczestnika wraz z pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca.
4. Opłaty za poszczególne miesiące różnią się od siebie, a ich wysokość zależy od ilości zajęć w danym
miesiącu, wynikających z kalendarza świąt. Organizator podaje Uczestnikom stałą cenę regularną zajęć za 4
lekcje w miesiącu, od której wylicza proporcjonalnie (i zaokrągla) opłatę wyższą lub niższą w zależności od
tego czy planowanych jest 3 lub 5 lekcji wynikających z kalendarza świąt (dni wolnych od pracy). O
ewentualnej nieregularnej opłacie w nadchodzącym miesiącu Uczestnicy są informowani mailowo.
Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy.
5. Cennik zajęć wraz z ewentualnymi zmianami udostępniany jest przez Organizatora.
6. W uzasadnionych przypadkach np. w sytuacji dołączenia Uczestnika do zajęć w trakcie trwania miesiąca, jest
możliwa opłata za pojedyncze zajęcia lub jej wielokrotność. Każdorazowo jednak Uczestnik może skorzystać
z takiej formy rozliczenia jedynie za zgodą Organizatora po stawce określonej przez Organizatora.
6. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Organizator nie przewiduje żadnych zwrotów poniesionych przez
Uczestników opłat w przypadku nie skorzystania ze wszystkich lekcji, choroby, niedyspozycji itp. oraz
wycofania się z uczęszczania na zajęcia w trakcie miesiąca. Miejsce w grupie nie może być także przekazane
osobom trzecim przez Uczestnika zajęć bez porozumienia i zgody Organizatora zajęć.
7. Każdy z Uczestników ma prawo bez podania powodu zrezygnować z uczęszczania na zajęcia. Aby wypisać
się z grupy należy wysłać swoją prośbę do Organizatora mailowo na adres: kontakt@paniodtanca.pl .
Rezygnacja obowiązuje od kolejnego miesiąca w stosunku do tego, w którym została wysłana prośba, bez
względu na dzień. Jeśli Uczestnik nie wyśle maila przed 1-szym dniem rozpoczynającego się miesiąca,
zostanie mu naliczona automatycznie opłata za ten miesiąc, ponieważ dalej formalnie będzie w danej grupie
zajęciowej.
8. Uczestnik, który pomimo zgłoszenia mailowego nie spełni wymaganych formalności tzn. nie wniesie
koniecznej opłaty za zajęcia w określonym przez Organizatora terminie, może zostać niewpuszczony na
zajęcia i wykreślony z listy zgłoszeń.

9. W przypadku konieczności odwołania lekcji z winy Organizatora skutkującego nie zrealizowaniem przez
Organizatora założonej ilości zajęć, Uczestnikom zostanie zaproponowana finansowa rekompensata
wyliczona jako procent opłaty miesięcznej lub inna, niefinansowa forma odrobienia zajęć lub skorzystania z
innych.

III. Uczestnicy.
1. Uczestnik zajęć jest zobligowany do uczęszczania na zajęcia grupy, do której się zgłosił. Uczestnikom zajęć
nie wolno samodzielnie i bez zgody Organizatora korzystać z zajęć w innych terminach ani odrabiać
niewykorzystanych przez siebie zajęć. Ilość Uczestników poszczególnym grup jest policzona i musi być
kontrolowana.
2. Uczestnik zgłaszając się do danej grupy bierze pod uwagę jej poziom zaawansowania i samodzielnie go
określa, biorąc odpowiedzialność za swój wybór. Instruktor prowadzący zajęcia może jednak nie zgodzić się
na dalszy udział Uczestnika w zajęciach, jeśli jego zdaniem poziom Uczestnika nie odpowiada poziomowi
grupy i zagraża to zdrowiu i bezpieczeństwu Uczestnika.
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby pełnoletnie, których stan zdrowia ogólny, ale i w momencie
rozpoczynania się zajęć pozwala na bezpieczne uczestniczenie w zajęciach, wykonywanie ćwiczeń oraz
poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Uczestnik zajęć powinien zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia wszelkie chwilowe kontuzje lub
problemy zdrowotne, mogące mieć wpływ na udział Uczestnika w zajęciach oraz stosować się do zaleceń
instruktora. W sytuacji choroby lub infekcji Uczestnika mogącej skutkować zarażeniem instruktora i innych
Uczestników zajęć, zabronione jest przychodzenie Uczestnika na zajęcia.
5. Uczestnik powinien przychodzić na zajęcia w wygodnym stroju sportowym.
6. Podczas zajęć nie jest dopuszczalne ćwiczenie w żadnym obuwiu.
7. Uczestnik zostanie poinformowany jeżeli na daną formę ruch potrzebna jest własna mata. Pozostałe akcesoria
potrzebne do zajęć dostępne są na sali.
8. Uczestnicy nie mogą wnosić na salę żadnego jedzenia ani napojów oraz nie spożywać niczego podczas
trwania zajęć bez zgody instruktora prowadzącego zajęcia.
9. Uczestnik nie może się spóźniać na zajęcia: w takiej sytuacji instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na
salę.
10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora, w szczególności w zakresie
wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu.
11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest szanować mienie Organizatora, w tym w szczególności salę taneczną wraz
ze sprzętem i wyposażeniem. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dokonane przez siebie
szkody w budynku, gdzie odbywają się zajęcia.
12. W przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad udziału w zajęciach wynikających z niniejszego
Regulaminu, w szczególności, gdy zachowanie Uczestnika zakłóca przebieg zajęć lub naraża bezpieczeństwo
innych osób, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z zajęć bez zwrotu uiszczonych opłat.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć ani za skutki ćwiczeń
wykonywanych przez Uczestników samodzielnie, poza zorganizowanymi przez Organizatora zajęciami.
14. Zapisując się na zajęcia Uczestnik zgadza się z udostępnianiem swojego wizerunku podczas wykonywania
zdjęć, video i innych materiałów marketingowych do celów promocyjnych oraz dokumentacyjnych
Organizatora. Każdorazowo zostanie poinformowany przez Organizatora o tym kiedy i w jaki sposób materiał
będzie realizowany.

Informacje w ramach obowiązku wynikającego z sygnowanego przez Unię Europejską Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.:
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ART-Is Agata Moląg, ul. Różana 33, 32-080 Ujazd, gmina Zabierzów,
Nip: 5130127664, pod nazwą której prowadzi swoją działalność gospodarczą Agata Moląg, organizująca aktywności także jako
Pani od tańca.
Kontakt:
e-mail: kontakt@paniodtanca.pl
telefon: +48 530-555-757
adres korespondencyjny:
Art-Is Agata Moląg
ul. Różana 33
32-080 Ujazd, Zabierzów

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane są w celach kontaktowych, informacyjnych, włączając w to
wysyłanie ofert dotyczących prowadzonej przez firmę działalności kulturalnej i artystycznej. Korespondencja jest kierowana do
stałych lub okazjonalnych klientów firmy, kooperantów zainteresowanych pogłębieniem współpracy i osób zainteresowanych
otrzymywaniem ofert i propozycji.
Jak długo przetwarzamy Państwa dane:
Dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą
Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@paniodtanca.pl lub pisemnie (w przypadku
zgód do pisemnie sporządzonych i podpisanych regulaminów zajęć dla dzieci).
Jakie Państwo posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.